.... با قدرت بر میگردیم

تغییر حق شماست .... به زودی تغییری صورت میگیرد .   به دلیل فرا رسیدن اولین سالگرد تاسیس رادیو صدای منتظرین قالب جدید رادیو در حال ساخت می باشد لطفا منتظر باشید . info@smontazerin.ir : تماس با ما